Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Thông báo truyền chức linh mục
Thông báo truyền chức linh mục
Wednesday, April 19, 2017, 23:25
Số lần đọc:540 views và có 0 Comments so far.

Bắc Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2017

THÔNG BÁO

TRUYỀN CHỨC LINH MỤC

Tòa Giám Mục Bắc Ninh trân trọng thông báo quý thầy có tên sau đây có thể sẽ được truyền chức linh mục trong thời gian tới:

  1. Thầy Gioan Eude Maria Trần Văn Điến, sinh ngày 18/01/1981, thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (tên gọi cũ: dòng Đồng Công).
  2. Thầy Đaminh Nguyễn Văn Khang, sinh ngày 13/05/1986, tại giáo xứ Tử Nê, giáo hạt Bắc Ninh.
  3. Thầy Phanxicô Xaviê  Phạm Văn Quang, sinh ngày 20/07/1980, tại giáo xứ Yên Thủy, giáo hạt Thái Nguyên.
  4. Thầy Đaminh Mậu Maria Tô Đình Quang, sinh ngày 28/06/1964, thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (tên gọi cũ: dòng Đồng Công).
  5. Thầy Hiêrônimô Nguyễn Văn Tính, sinh ngày 12/05/1985, tại giáo xứ Phong Cốc, giáo hạt Bắc Ninh.
  6. Thầy Inhaxio Antiokia Maria Thân Văn Thái, sinh ngày 10/08/1979, thuộc dòng Mẹ Chúa Cứu Chuộc (tên gọi cũ: dòng Đồng Công).

Xin anh chị em hiệp ý cầu nguyện cho quý thầy xứng đáng đón nhận chức thánh. Ai biết thầy nào có ngăn trở liên quan tới thánh chức mà các thầy sắp lãnh nhận, xin vui lòng báo cho Đức cha giáo phận. Ai biết mà không báo thì mắc lỗi. Thời gian tiếp nhận ý kiến từ ngày 23/04/2017 cho đến hết ngày 23/05/2017.

Đề nghị quý cha cho thông báo tại các nhà thờ của giáo phận trong ba Chúa Nhật: từ Chúa Nhật thứ II Phục Sinh, ngày 23/04/2017 đến Chúa Nhật thứ IV Phục Sinh, ngày 07/05/2017.

 

TÒA GIÁM MỤC BẮC NINH

Đaminh Nguyễn Văn Hồi

Chánh Văn Phòng