Trung tâm Thánh mẫu Từ Phong » Thông báo thuyên chuyển linh mục của Giáo phận Bắc Ninh
Thông báo thuyên chuyển linh mục của Giáo phận Bắc Ninh
Thursday, August 22, 2013, 9:52
Số lần đọc:10,593 views và có 0 Comments so far.

Kính báo về quyết định của Đức Cha thuyên chuyển linh mục Bắc Ninh đợt tháng 8/2013, gồm 4 cha: Giuse Trần Bá Hạnh, Giuse Hoàng Trọng Hựu, Vincentê Nguyễn Văn Quân và Phêrô Nguyễn Công Văn.

Xin cầu nguyện cho các ngài chu toàn sứ vụ mới.

QuyetDinhThuyenChuyenLM

Kính báo,

Nguyễn Xuân Trường