‘Linh Mục tại Miền Nam’ News

Danh sách linh mục Miền Nam gốc giáo phận Bắc Ninh

Danh sách linh mục Miền Nam gốc giáo phận Bắc Ninh

Thursday, November 24, 2011 10:50

DANH SÁCH  CÁC LINH MỤC       GỐC GIÁO PHẬN BẮC NINH TẠI MIỀN NAM VIỆT NAM Giáo Phận Sàigòn stt Qúy Danh Năm Sinh Năm L.M. Quê Gốc...

Linh mục gốc giáo phận Bắc Ninh tại Miền Nam - Việt Nam

Linh mục gốc giáo phận Bắc Ninh tại Miền Nam – Việt Nam

Friday, October 28, 2011 15:22

Danh sách linh mục Gốc giáo phận Bắc Ninh tại Miền Nam - Việt Nam Giáo Phận Sàigòn  stt           Qúy Danh Năm Sinh  Năm L.M....