‘Dòng Đaminh nữ’ News

Lễ Khấn lần đầu của 24 Nữ Tu và 5 Nữ Tu mừng Kim Khánh Dòng Đaminh Rosa Lima-Việt Nam

Lễ Khấn lần đầu của 24 Nữ Tu và 5 Nữ Tu mừng Kim Khánh Dòng Đaminh Rosa Lima-Việt Nam

Friday, August 3, 2012 17:58

Lễ Khấn Lần Đầu Của 24 Nữ Tu Và 5 Nữ Tu Mừng Kim Khánh Dòng Đaminh Rosa Lima- Việt Nam Sáng ngày mùng 1 tháng 8 năm 2012, tại nguyện ...